AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Elmi-tədqiqat işləri

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında elmi-tədqiqat işlərinin təşkili və planlaşdırılması “Ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat işlə­ri­nin təşkili və planlaşdırılması haqqında” Əsasnaməyə əsasən həyata keçirilir və Aka­de­miya öz elmi fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qa­nun­larını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Milli Məclisin qərarlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar, sərəncam və göstərişlərini, Azər­bay­can Respublikası Təhsil Nazirliyinin qərar, əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur.

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası elmi-tədqiqat işləri­nin cari və perspektiv planlaşdırmasını sərbəst həyata keçirir. 2013-2017-ci illər üçün Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka­de­mi­ya­sında sahələr üzrə mü­əy­yən olunmuş istiqamətlərdə 2013-2015-ci illərdə 18 mövzu üzrə 83 elmi-tədqiqat işi ye­ri­nə yetirilmişdir. Bu elmi-tədqiqat işlərinin elmi nəticələri ümu­­miləşdirilərək Azər­bay­can Respublikası Təhsil Nazirliyinə göndərilmişdir. 2016-cı il üçün isə 4 möv­zu üzrə 29 elmi-tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi plan­laş­dı­rılıb.

m1_sm.jpgm1_sm.jpgm1_sm.jpg

2015-ci ilin nəticələri

 

“Ən yaxşı Elmi-tədqiqat işi I” – Sədaqət Məmmədova

Mövzu: Cəmiyyətin inki­şa­­fında milli-mənəvi dəyərlərun rolu.

“Ən yaxşı Elmi-tədqiqat işi II” – Azər İbrahimov

Mövzu: Azərbaycan Respub­li­ka­sın­da sığorta şirkətlərinin müasir və­ziy­­yə­ti və inkişaf istiqamətləri.

“Ən yaxşı Elmi-tədqiqat işi III” – Svetlana Quliyeva

Mövzu: İnformasiya Cəmiy­yə­­ti­ndə mikroelektron texnologiyasının tət­bi­qi.

Kafedralar arasında “Ən yaxşı Elmi-tədqiqat işi”

“Sosial tərəfdaşlıq, Həmkarlar ittifaqı hərəkatı və humanitar fənlər” ka­fed­­ra­sı

Möv­zu: Azərbaycanda transformasiyanın determi­nant­la­rı.

İc­­raçılar: Z.M.Şabanov, K.F.Hacıyev, Ş.F.Şərifov, M.H.Abdullayeva, S.O.Məm­­­mə­­dova.