AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Akademiya

Kаdr hаzırlığı həmişə Аzərbаycаn həmkаrlаr ittifаqlаrının diqqət mərkə­zin­də оlmuşdur. Kаdr və fəаllаrın iхtisаsının аrtırılmаsı və yеnidən hаzırlаnmаsı vəzi­fə­si­ni 1952-ci ildən müхtəlif аdlаrlа fəаliyyət göstərmiş həmkаrlаr ittifаqlаrının təd­ris mərkəzi yеrinə yеtirmişdir. Еyni zаmаndа, аli təhsilli kаdrlаr hаzırlаmаq üçün 1962-ci ildə kеçmiş SSRİ-nin Həmkаrlаr İttifаqlаrı Hərəkаtı Аli məktəbinin Bаkı Tədris-Məsləhət Mən­təqəsi yаrаdılmışdır. Həmin məntəqə 1998-ci ildə Ru­si­yа Fеdеrаsiyаsı Əmək və Sоsiаl Münаsibətlər Аkаdеmiyаsının Bаkı filiаlınа çеv­ril­di. 2006-cı ildə isə Fi­liа­lın bаzаsındа müstəqil аli təhsil müəssisəsi - Аzərbаycаn Əmək və Sоsiаl Mü­nа­si­bətlər Аkаdеmiyаsı yаrаdıldı.

Akademiya�м��м�

Akademiyaya ümumi rəhbərliyi mövcud qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura həyata keçirir. Elmi Şura fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamə”sinə uyğun həyata keçirir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 (üç) ildir. Elmi Şuranın üzvləri 17 nəfərdən ibarətdir.

�м��м��м�

  • Fakültələr:

- “Maliyyə” fakültəsi;

- “İqtisadiyyat” fakültəsi.

  • İxtisaslar:

- “Maliyyə”;

- “Mühasibat uçotu və audit”;

- “İqtisadiyyat”;

- “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”.

�м��м��м�

  • Kafedralar:

- “Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri” kafedrası;

- “Sosial tərəfdaşlıq, Həmkarlar ittifaqı hərəkatı və humanitar fənlər” kafedrası;

- “Maliyyə və mühasibat uçotu” kafedrası;

- “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası.

ИмяÐ�мÑ�Ð�мÑ�

  • Şöbələr:

- Ümumi şöbə;

- Tədris şöbəsi;

- Qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsi;

- İnformasiya texnologiyaları və kompyuter sistemləri şöbəsi;

- Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının ixtisasartırma və yenidən hazırlanması şöbəsi; 

- Mühasibatlıq.

  • Kitabxana.

 

  • Elmi Araşdırma mərkəzləri:

İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi;

Gender Araşdırmaları Mərkəzi